Publicēja: Auto Galvu Remonts | 13/12/2011

Vārstu siltumatstarpju raksturojums, pārbaude, regulēšana, demontāža, montāža, piestrāde, savienojumu pārbaude un vārstu blīvslēgu maiņa.

Vārstu siltumatstarpju raksturojums, pārbaude, regulēšana.

Vārstam aizvērtā stāvoklī, tā atvēršanas mehānismam jābūt atstarpei, lai vārsts varētu blīvi aizvērties. Augšvārstu mehānismā atstarpe parasti ir starp divplecu sviru un vārsta kātu, vai starp starp vārsta kātu (bīdītāju) un sadales vārpstas izcilni. Temperatūras maiņa rada materiāla saraušanos un izplešanos. Motoram sasilstot, vārstu atstarpes samazinās vai palielinās detaļu nevienādās termiskās izplešanas dēļ. Vārsta kāts pagarinās, motora cilindru telpā degkamerā sadegot darba maisījumam. Svarīgi, lai starp vārsta kātu un sadales vārpstas izcilni būtu noteikta spēle. Vārstu metāliska klaudze labi dzirdama, motoram darbojoties brīvgaitā pie maziem kloķvārpstas apgriezieniem. Atstarpju lielums atkarīgs no motora tipa un uzrādīts automašīnas apkopes instrukcijā.

Starp vārsta piedziņas mehānismu un pašu vārstu vienmēr tiek paredzēta zināma spēle. Šī spēle ir nepieciešama:

 • garuma izmaiņu kompensācijai;
 • spēles izmaiņu kompensēšanai.

Vārsta kāta garuma izmaiņas ir sekas siltuma izmaiņām motorā. Ieplūdes vārstu galvas temperatūra var sasniegt 1170° C, bet izplūdes vārstu galvas — 1320° C. Ar spēles palīdzību tiek novērsta vārsta atvēršanās sakaršanas laikā tā pagarināšanās rezultātā.

Spēles izmaiņas rodas vārstu, vārstu ligzdu, izciļņu, sviru, bīdstieņa un vārstu kāta nolietošanās dēļ.

Sekas pārāk mazai vārstu siltumatstarpei:

• slikta vārstu piegulšana vārstu ligzdās (kompresijas zudumi);

•vārstam trūkst maksimālā aizvēršanās spēka;

 • samazināta siltuma atdeve no vārsta galvas uz ligzdu, tas pārkarst un sadeg;
 • notiek izmaiņas vārstu diagrammā (tie ātrāk atveras un vēlāk aizveras);
 • bojājas vārstu mehānisms.

Sekas pārāk lielai vārstu siltumatstarpei.

• pastiprināta vārsta kāta gala virsmas un ar to saistīto detaļu dilšana;

 • samazinās motora jauda, jo saīsinās vārstu atrašanās laiks atvērtā stāvoklī;
 • tā rezultātā pasliktinās cilindru piepildīšanās ar degmaisījumu un gāzu apmaiņa cilindros.

Sadales mehānisma detaļām izdilstot, kā arī izkustoties regulēšanas skrūvēm vai atslābstot divplecu sviru ass balstu nostiprināšanas skrūvēm, vārstu atstarpe motora ekspluatācijas laikā var izmainīties. Ja atstarpe palielinās, vārsta galvas un ligzdas slēgvirsmas ātri nolietajās, jo vārsts ligzdā nosēžas ar triecienu, rodas ass un ritmisks troksnis. Līdz ar to samazinās vārsta atvērums un atvērta stāvokļa ilgums, pasliktinot cilindra pildījumu un attīrīšanu no sadedzes produktiem. Ja atstarpe pārāk maza, vārsts blīvi nenoslēdzas ligzdā, motoram zūd kompresija, karstās gāzes, plūzdamas caur vārsta neblīvumiem, sadedzina vārsta un ligzdas slēgvirsmas, samazinās motora jauda un ekonomiskums.

Vārstu termoatstarpju regulēšanas metodes atkarīgas no vārstu mehānisma konstrukcijas un materiāliem. Kontrolējot un regulējot vārstu termoatstarpes, vienmēr tiek ievērota noteikta secība. To nosaka automobiļu motoru ražojošā rūpnīca, jo tā parasti apraksta, kā maksimāli efektīvi pārbaudīt un regulēt vārstu termoatstarpes. Regulēšanu visbiežāk veic aukstam motoram, bet sastopamas konstrukcijas, kur to veic arī siltam motoram.

Parasti pirms vārstu termoatstarpju regulēšanas:

 • pārbauda un nepieciešamības gadījumā regulē sadales vārpstas piedziņas ķēdes vai zobsiksnas spriegojumu;
 • nosaka kompresijas takti pirmajā cilindrā, lēni griežot kloķvārpstu, kamēr vārsti nostādīti pilnīgi aizvērtā stāvoklī un pirmā cilindra virzulis atbilstoši nostatīšanas atzīmēm nonāk AMP;
 • nosaka ieplūdes un izplūdes vārstu. To var noteikt pēc ieplūdes un izplūdes kolektora atzarojumiem, kā arī novērojot vārstu vēršanās secību.

Visbiežāk vārstu termoatstarpes pārbauda un regulē šādā secībā:

 • iesildīt motoru līdz paredzētai temperatūrai, noņemt vārstu mehānisma kārbas vāku, pārbaudīt un vajadzības gadījumā pievilkt cilindru galvas skrūves un divplecu sviru ass balstu nostiprināšanas skrūves;
 • noņemt detaļas, kas neļauj piekļūt vārstiem;
 • regulejamos vārstus nostādīt pilnīgi aizvērtā stāvoklī – nostādīt pirmā cilindra vizuli saspiedes (kompresijas) gājiena beigās AMP vai tuvu tam, lai abi vārsti būtu pilnīgi aizvērti, jo tikai šādā vārstu stāvoklī var pārbaudīt un regulēt abu vārstu atstarpes. Lai noteiktu kompresijas gājienu, lēni griezt motora kloķvārpstu un sekot ieplūdes vārstu divplecu sviras kustībai. Pēc tam kloķvārpstu griezt vēl par nepilnu 1/2 apgriezienu, līdz aizzīme, kas atbilst AMP, uz kloķvārpstas ģeneratora piedziņas skriemeļa sakrīt ar rādītāju vai aizzīmi uz kartera vāka. Dažām motoru modifikācijām var skatīt aizzīmi uz spararata kartera;
 • ar spraugmēru pārbaudīt atstarpi starp vārsta kātu un divplecu sviras galu. Ja nepieciešams, atstarpi noregulēt, atbrīvojot pretuzgriezni un griežot divplecu sviras galā ieskrūvēto regulēšanas skrūvi. Pēc regulēšanas pievilkt pretuzgriezni, ar skrūvgriezi noturēt vajadzīgā stāvoklī regulēšanas skrūvi. Visbeidzot vēlreiz pārbaudīt atstarpi;

• pārējo cilindru vārstus regulējamā stāvokli nostāda saskaņā ar motora cilindru darba kārtību, ik reizi pagriežot kloķvārpstu par leņķi 7207i, kur i -motora cilindru skaits; Četrcilindru motoram, kuram motora cilindru darba kārtība ir 1 – 3 – 4 – 2 (skatīt 25.att), pēc

28. att. Motora cilindru darba kārtība.

abu pirmā cilindra vārstu noregulēšanas kloķvārpstu pagriež par 72074=180° jeb pusapgriezienu un regulē trešā cilindra abu vārstu atstarpes. Ja kloķvārpstu pagriež par diviem pusapgriezieniem (vienu pilnu apgriezienu), var noregulēt ceturtā cilindra vārstu spēles vai, kloķvārpstu pagriežot par trim pusapgriezieniem, var noregulēt abu otrā cilindra vārstu atstarpes.

Sešcilindru vienrindas motoriem, kā arī sešcilindru V veida motoriem – par 120° kloķvārpstas normālas griešanās virzienā un, zinot cilindru darbības secību, regulēt nākamā cilindra vārstus. Dažu motoru instrukcijās dota īpaša vārpstu atstarpju regulēšanas secība.

Astoņcilindru V — veida (V-8) motoram noregulē abu vārstu termoatstarpes pirmajā cilindrā un pirms katra nākamā cilindra vārstu spēles regulēšanas kloķvārpsta jāpagriež par 720° /8 = 90° jeb ceturtdaļapgriezienu. Saskaņā ar motora cilindru darba kārtību vārstus regulē šādā secībā: 1. — 5. — 4. — 2. — 6. — 3. — 7. — 8. cilindram (skatīt 28.att.). Pārbauda, vai atstarpes pareizi noregulētas visiem motora vārstiem. Novieto vietā un nostiprina noņemtās detaļas.

Ja motoru ražojošā rūpnīca vārstu termoatstarpei noteikusi divas robežvērtības kā, piemēram, 0,25-0,30 mm, vārstu atstarpi ieteicams pārbaudīt ar diviem spraugmēriem, kuru biezums attiecīgi ir 0,25-0,30 mm. Vārsta termoatstarpe ir pareiza, ja plānākais spraugmērs brīvi ievietojas atstarpē, bet biezākais ne.

Ja vārsta atstarpei dota tikai viena vērtība, piemēram 0,15 mm, vārsta atstarpi vēlams

Vārstu termoatstarpju pārbaudes un regulēšanas piemēri.

Atkarībā no vārstu piedziņas mehānisma motoros ar augšā gulošiem vārstiem (OHV – ZMZ 53), kad sadales vārpsta novietota motora cilindru blokā, vārstu termoatstarpes pārbauda starp divplecu sviras galu un vārsta kātu (skatīt 29.att).

29. att. OHV mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.

Ja atstarpe neatbilst prasītajai, tad regulēšanu veic šādā kārtībā:

 • atbrīvo regulēšanas skrūves (1) pretuzgriezni (2), ievieto atbilstošā biezuma spraugmēru starp divpleca sviras galu (3) un vārsta kātu (4);
 • ar skrūvgriezi ieskrūvē regulēšanas skrūvi, līdz tā viegli saspiež spraugmēru;
 • ar skrūvgriezi satur regulēšanas skrūvi un vienlaikus pievelk ar uzgriežņu atslēgu pretuzgriezni.

Motoros ar augsti gulošu sadales vārpstu (CIH – M412), kad tā iemontēta cilindru galvā, termoatstarpju pārbaudi veic starp divplecu sviras (4) regulēšanas skrūvi (2) un vārsta kātu

30.att. CIH mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.

Regulē, atbrīvojot pretuzgriezni (3) un ar regulēšanas skrūvi (2) panākot nepieciešamo atstarpi. Pēc tam, pieturot regulēšanas skrūvi, nostiprina pretuzgriezni.

Motoros ar virspusē gulošu(ām) sadales vārpstu (OHC un DOHC – VW), kad tā(s) atrodas virs cilindru galvas un vārsti tiek piedzīti tieši, pārbaude un regulēšana atkarīga no vārstu piedziņas konstrukcijas:

31. att. OHC mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.

 1. Termoatstarpi A pārbauda starp sadales vārpstas izcilni (3) un vienpleca sviru (2) (rokeri). Regulē, atslābinot pretuzgriezni (5), un iestāda pareizu atstarpi, pagriežot sviras balstu (4). Pēc nepieciešamās atstarpes iestādīšanas pietur sviras balstu un pievelk pretuzgriezni .
 2. Termoatstarpi A pārbauda starp sadales vārpstas izcilni (1) un bīdītāju (2) (skatīt 32.att.).

32.att. OHC mehānisma vārstu termoatstarpju pārbaude.

Regulē, nomainot regulēšanas plāksni (3) ar cita biezuma plāksni.

Lietojot plānāku vārstu regulēšanas plāksni, rodas lielāka spēle, bet, lietojot biezāku plāksni, rodas mazāka spēle. Ja pēc autoizgatavotāja instrukcijas spēlei jābūt 0,30 mm. Izmērīta vārstu spēle ir 0,25 mm. Esošās regulēšanas plāksnes biezums ir 3,65 mm.

Starpība starp izmērīto vārstu spēli un ražotāja noteikto ir 0,30 – 0,25 = 0,05 mm. Vārstu spēle tātad ir par mazu. Tā kā esošās regulēšanas plāksnes izmērs ir 3,65 mm, jaunajai plāksnei jābūt

33.att. Vārstu regulēšanas plāksne.

3,60 mm biezai. To aprēķina lietojot formulu: N = T + (A – V) [mm], kur

N -jaunās regulēšanas paplāksnes biezums, [mm]

T – vecās regulēšanas paplāksnes biezums,    [mm]

A – izmērītā vārstu siltumatstarpe,                             [mm]

V = nepieciešamā vārstu siltumatstarpe,         [mm]

Izmērs uz vārstu regulēšanas plāksnes iegravēts apakšdaļā (skatīt 30.att.).

Tā kā regulēšanas plāksne atrodas starp bīdītāju un sadales vārpstu, tad tās demontēšanai jālieto speciāli instrumenti (skatīt 34.att).

34.att. Regulēšanas plāksnes demontāžas instrumenti.

pārbaudīt ar diviem 0,15 un 0,15 + 0,02 = 0,17 mm bieziem spraugmēriem. Vārsta termoatstarpe ir pareiza, ja plānākais spraugmērs spraugā ievietojas ar nelielu piepūli, bet biezāko spraugmēru tajā nevar ievietot.

Vārstu demontāža, montāža, piestrāde (vārstu hermētiskuma nodrošināšana), savienojumu pārbaude.

Lai četrtaktu motorā laikus ievadītu degmaisījumu, cilindrā un izvadītu sadedzes produktus, nepieciešams vārstu mehānisms, kurš kopā ar sadales vārpstu un tai nepieciešamajām detaļām veido gāzu sadales mehānismu.

Aptuvena secība kādā var tikt izjaukts un salikts vārstu mehānisms no iepriekš noņemtas automobiļu motoru cilindru galvas.

Demontāža:

 • noņemt vārstu piedziņas sviras ar atsperēm;
 • atslābināt pretuzgriezņus un izskrūvēt sviras balstus (regulēšanas

skrūves) un, ja nepieciešams, tad arī to vītņotos ieliktņus;

• uzstādīt speciālu vārstu demontāžai nepieciešamu palīgierīci

35.att. Vārstu demontāžas palīgierīce.

 • atbalstot ierīci pret atsperu balstškīvi, saspiest vārstu atsperes un izņemt puslokus;
 • noņemt vārstu atsperes, balstšķīvjus, kā ari ārējās un iekšējās atsperes balstplāksnes;
 • pagriezt cilindru galvu un no otras puses izņemt vārstus;
 • noņemt vārstu kātu blīvslēgus no vārstu vadīklām.

Traucējumi gāzu sadales mehānisma darbībā rodas ne tikai vārstu nepareizu atstarpju un gāzu sadales fāzu neatbilstības dēļ, bet arī detaļu nolietošanās vai bojāšanās rezultātā. Ja vārsta ligzda un vārsta slēgvirsma ir izdilušas vai apdegušas, atslābuši vai lūzusi vārsta atspere vai arī vārsta kāts aizkoksējies, tad vārsts vairs blīvi nenoslēdz cilindru, cilindrā zūd vai pazeminās kompresija un motora darbība pasliktinās. Bojātas vārstu ligzdu darba virsmas (fazītes) ģeometrisko formu atjauno, lietojot gremdurbjus (skatīt 36.att.), vai slīpē, izmantojot

36.att. Vārstu ligzdu frēzēšana.

slīpripu tapņus. Ligzdu darba virsmas platumam nevajadzētu pārsniegt 2 mm. Vārstu ligzdu obligāti nomaina arī tad, ja ligzdas sēža kļuvusi vaļīga cilindru galvā. Tādā gadījumā sēžas virsmu izvirpo līdz remontizmēram.

Parasti pirms presēšanas cilindru galvu sakarsē apmēram līdz 180°C, bet vārstu ligzdas atdzesē sašķidrinātā slāpekli

Ja izdilumi ir niecīgi un uz slēgvirsmām nav dziļu izdegumu, tad vārsta hermētiskumu var atjaunot, vārstu pieslīpējot ligzdai. Pretējā gadījumā izdilušās detaļas jānomaina.

Lai pieslīpētu, vārstu piespiest ligzdai un griezt aptuveni to uz vienu pusi par 1/4  apgrieziena un otru pusi par 1/4 apgrieziena, tātad pieslīpējot vārstu, uz vienu pusi pagriezt nedaudz vairāk, nekā uz pretējo pusi, tāpēc tas lēnām rotē. Šādā veidā panākt vienmērīgu pieslīpējumu. Katra pagrieziena beigās ļauj atsperei pacelt vārstu par 3… 5 mm(skatīt 34.att).

Pieslīpēšanai lieto dažāda raupjuma pieslīpēšanas pastas.

platumu un pārbaudot vārsta un ligzdas slēgvirsmu hermētiskumu. Hermētiskumu pārbaudīt ar petrolejas caurplūdi (skatīt 37.att.) vai ar gaisa spiedienu. Ja ligzdā virs vārsta iepildīt petroleju, 3 minūšu

37.att.

Hermētiskuma pārbaude, laikā nav pieļaujama tās izsūkšanās caur slēgvirsmām. Radot gāzu ejā zem vārsta galvas gaisa spiedienu 0,3 … 0,5 MPa, nav pieļaujama gaisa izplūde caur slēgvirsmām. Par gaisa izplūdi liecina gaisa pūslīši virs vārsta galvas uzlietajā petrolejā vai eļļā.

Pēc sekmīga vārstu un ligzdu remonta veikt to mazgāšanu, lai no virsmām noņemt abrazīvās vietas. Saliekot vārstu kātus un slēgvirsmas pārklāt ar dīzeļeļļu vai grafīta ziedi. Vārstu un ligzdu salāgojumam jāatbilst noteiktām prasībām.

Montāža:

 • attīrīt cilindru galvas augšējo daļu no netīrumiem, eļļas un vecā hermētiķa paliekām;
 • uzstādīt (ja tika noņemtas) vārstu piedziņas sviru sprostojošās plāksnes un regulēšanas
  skrūvju vītņotos ieliktņus ;

•ieskrūvēt regulēšanas skrūves ar pretuzgriežņiem ;

 • ieziest ar motoreļļu vārstus un jaunos vārstu kātu blīvslēgus (vecos izmantot vairs nav
  pieļaujams);
 • ar speciālu ietveri uzpresēt vārstu kātu blīvslēgus uz vārstu vadīklām;
 • ielikt vārstus vadīklās un uzliek atsperu balstplāksnes, atsperes un atsperu balstšķīvjus
 • saspiežot atsperes ar palīgierīci, uzstādīt puslokus ;

uzstādīt vārstu piedziņas vienplecu sviras ar atsperēm . Tālāk iespējams veikt cilindru galvas uzstādīšanu.

Vārstu blīvslēgu maiņa.

Lai nomainītu vārstu blīvslēgus (skatīt 38.att.), nedemontējot no motora cilindru galvu, vajag no motora demontēt GSM vāku, atspriegot

38.att. Vārstu blīvslēgs.

1- vārsta kāts; 2- vadīkla; 3- vārsta ligzda; 4- vārsta blīvslēgs.

Zobsiksnu, atlaist sadales vārpstas skrūves, tās atskrūvēt un demontēt sadales vārpstu. Pirmā cilindra virzuli iestatīt saspiedes takts beigās. Pa aizdedzes sveces urbumu cilindrā, nofiksēt pirmo demontējamo vārstu ar atbalstu – skrūvgriezi, u.c., pielietojot vārstu atsperu saspiešanas ierīci saspiest vārstu atsperes un izvilkt fiksatorus. Noņemt atsperes, atsperu bļodiņu un ar vārstu blīvslēgu demontāžas knaiblēm demontēt vārstu blīvslēgu.

Mainot vārstu blīvslēgus lietderīgi noteikt nodilumu vārstu kātiem un to vadčaulām, jo ir liela nozīme ir precīzai spēlei starp vārsta kātu un vārsta vadčaulu (vadīklu), kas ietekmē eļļas patēriņu. Tieši vadčaulas ir vārstu mehānisma bāzes detaļas, no kurām atkarīgs šī mehānisma resurss.

Ja spēle ir par mazu:

•tad starp vadčaulu un vārsta kātu veidojas pārāk maza eļļas kārta un palielinās berze starp abām detaļām, līdz ar to palielinās detaļu dilšana;

•vārsts var iestrēgt vadčaulā, kad motors ir uzkarsis, tad vārsts vairs neaizveras un parasti sadeg.

Ja spēle ir par lielu:

 • vārsts kustas vadčaulā,
 • vārsts vairs labi neaizveras un tādēļ var sadegt,
 • pastāv iespēja, ka vārsta galva salūst,
 • var palielināties eļļas patēriņš.

Pastāv divas metodes nodiluma noteikšanai vārstu kātiem un to vadīklām, ko veic mērījumu ceļā.

Pirmā metode — tiešā, kad vadčaulas iekšējo diametru izmēra ar mikrometrisko iekšmērītāju, bet vārsta kātu — ar mikrometru. Starpība starp izmērītajiem vadčaulu un vārstu kātu diametriem sastāda diametriālās spēles.

Otrā metode — netiešā, kad tiek izmantots pulksteņa tipa indikators ar statīvu un tiek noteikta sānu spēle vārsta kātam vadčaulā (skatīt 39.att).

39.att. Sanu spēles noteikšana vārsta kātam vadčaulā.

Ja pēc pārbaudes konstatē, ka spēle lielāka par instrukcijā rekomendēto, tad vecos vārstus nomaina pret jauniem un mērījumus veic atkārtoti. Ja arī šajā gadījumā spēle būs par lielu, tad bez vadčaulu remonta neiztikt. Daudzas firmas (FORD, BMW, OPEL) izgatavo remontizmēra vārstus ar palielinātu vārsta kāta diametru. Ja ir remontizmēra vārsti, tad vadčaulu izrīvē līdz vārsta kāta remontizmēra diametram un beigās, līdz instrukcijā minētajai spēlei starp vadčaulu un vārsta kātu.

VAZ markas automobiļu remontinstrukcijā ierakstīti šādi vārstu kātu un vadčaulu pieļaujamie izmēri un spēles mm:

ieplūdes vārsta kātam 7,985 — 8,000, bet vadčaulai 8,022 — 8,040;

izplūdes vārsta kātam 7,985 — 8,000, bet vadčaulai 8,029 — 8,047;

Abos gadījumos pieļaujamā spēle savienojumā nedrīkst būt lielāka par 0,15.

Pēc savienojuma defektācijas jauno vārstu blīvslēgu saeļļot ar motoreļļu un uzpresēt savienojumā. Montēt iepriekš noņemtās detaļas. Veikt pirmā cilindra nākamā vārsta blīvslēga maiņu, atbilstoši iepriekš aprakstītajam.

Publikācija no interneta.

D.Berjoza; J.Tupiņš

Advertisements

Responses

 1. cik jabut hyndai lantra varstu atstarpem mittsubisi bazes motoram g4dj.

  • 0,20/0,15 ieplūde / 0,30/0,25 izplūde – siltam/aukstam

   • paldies par info.


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

Kategorijas

%d bloggers like this: